4/16/2009

Paribahasa Sunda

#
Ieu aing uyah kidul = Boga rasa pangleuwihna ti pada batur, boh ngeunaan rupa, pangarti, pangaboga, pangkat atawa kakawasaan.
#
Indung lembu bapa banténg. = Ti indung jeung bapa turunan ménak jeung beunghar.
#
Inggis batan maut hinis. = Pohara risina, pohara paurna.
#
Inggis manan maut hinis, rempan batan mesat gobang. = Inggis jeung paur kabina bina
#
Ilang along margahina, katinggang pangpung dilebok maung, rambutna salambar, getihna satétés, ambekanana sadami, agamana darigamana, kaula nyérénkeun. = Masrahkeun sagalagalana hadéna goréngna, bagja cilakana (biasana sok dipaké dina seserahan).
#
Ipis kulit beungeut. = Gedé kaéra.
#
Iwak nangtang sujen. = Wani nyorang picilakaeun, pibalaieun atawa pibahayaeun.
#
Jabung tumalapung sabda tumapalang. = Milu nyaritakeun hiji perkara sakapeung nempasan omongan batur, nyeta nyeta siga nu nyaho, padahal teu nyaho nanaon.
#
Jadi maung malang. = Jadi panghalang, ngeunaan ka lalaki nu ngahalangan pijodoeun hiji awéwé.
#
Jadi sabiwir hiji. = Jadi carita jalma loba.
#
Jadi senén kalemekan. = Mindeng dicaritakeun batur
#
Jaman cacing dua saduit. = Jaman baheula pisan.
#
Jati kasilih ku junti. = Pribumi kaéléhkeun ku sémah (urang asing), upamana dina nyiar kipayah.
#
Jauh jauh panjang gagang. = Hanas jauh jauh ogé dijugjug, ngan hanjakal ku teu hasil.
#
Jauh ka bedug. = Dusun,bodo, euweuh kanyaho
#
Jauh ka bedug anggang ka dayeuh. = Dusun, teu nyaho di tata-titi, tidak tanduk, suba sita, duduga jeung peryoga.
#
Jawadah tutung biritna,sacarana sacarana. = Unggal bangsa béda adat jeung kabiasaanana.
#
Jegjeg cékér. = Capé kulantaran leumpang ka dieu ka dieu.
#
Jejer pasar. = Lumrah baé, mun ka lalaki, kasép henteu, goréng henteu.
#
Jeung léwéh mah mending waléh. = Leuwih haée wakca balaka ngedalkeun kahayang ti batan ngandung kabingung teu wani pok nyarita.
#
Jogjog neureuy buah loa. = Mikarep ka anu lain babad.
#
Jogjog neureuy buah loa. = Milampah anu moal pihasileun.
#

Kaceluk ak awun awun kawentar ka janapria, kakoncara ka mancanagara = Kawentas pisan, kawentar kamana mana
#

Kaciwit kulit kabawa daging. = Kababawa, katarik kana hiji perkara, keukeuh milu susah, sanajan teu boga salah jeung henteu milu ulubiung perkarana.
#

Kahieuman bangkong. = Ku ayana barang titipan di urang, urang teh nepi ka jiga beunghar katenjona ku batur mah padahal miskin teu boga nanaon.
#

Kai teu kalis ku angin. = Unggal jelema awal ahir tangtu bakal pinanggih jeung kasusahan.
#

Kajeun pait tungtung amis manan amis tungtung pait. = Tibatan ahirna matak susah, leuwih hadé dicaritakeun ti heula naon anu matak pisusaheunana.
#

Kajeun panas tonggong asal tiis beuteung. = Kajeun teuing capé gawé asal bisa dahar kalawan cukup.
#

Kalapa bijil ti cungap. = Ngucah ngacéh rasiah sorangan anu matak cilaka.
#

Ka luhur teu sirungan kahandap teu akaran = Jelema nu jahat, julig jeung dengki mah moal jamuga, moal aya kamajuan boh ngeunaan pangkat, boh rejeki.
#

Kumaha kejebur caina geletuk batuna. = Kumaha jadina baé, henteu jadi pikiran.
#

Kandel kulit beungeut. = Euweuh kaéra.
#

Katempuhan buntut maung. = Batur anu salahna atawa anu boga dosana, tapi urang anu kudu nyanghareupan balukarna.
#

Katumbukan catur kadatangan carita. = Loba anu embung sabab ngagedékeun jeung ngagugulukeun panyéréwédan.
#

Kawas anjing kadempet lincar. = Méré paréntah ka batur teu kalawan sabar, malah bari ambek ambekan sagala.
#

Kawas budak rodek hulu. = Teu ngupama, teu ngajénan, teu ngahargaan pisan.
#

Kawas cucurut kaibunan = Ngeunaan ka jelema anu matak sareukseuk panon.
#

Kawas hayam panyambungan. = Tacan nyaho di kaler kidul, kawantu anyar kénéh aya di éta témpat.
#

Kawas kacang ninggang kajang. = Ngomongna tarik tur gancang, biasana ngeunaan ka awéwé nu keur ngambek bari nyarékan.
#

Kawas kuda leupas ti gedogan. = Bingung ku kamerdékaan, terus sakama kama nganteur kahayang, ngalajur nafsu, kulantaran euweuh anu ngageuing atawa euweuh nu nyéngkér.
#

Kawas lauk asup kana bubu. = Gampang meunangna jeung asup kana hiji pagawéan, tapi hésé kaluarna jeung ngécagkeunana éta pagawéan (masalah)
#

Kawas nanggeuy endog beubeureumna. = Nyaah teu aya wates wangena, balukarna paur bée nu aya téh, bisi jelema anu dipikanyaah téa pinanggih jeung kasusahan.
#

Kawas nu mulangkeun panyiraman. = Sok nu lain lain, jeung hésé ngayakeunana nu dipikayang ku jelema nu téréh ajal, kahayangna sabisabisa kudu dicumponan baé, sanajan matak ngarépotkeun ka ahlina/ kulawargana.
#

Kawas siraru jadi. = Pabaliut ku tina lobana, ngeunaan ka jelema.
#

Kawas wayang pangsisina. = Ngeunaan ka jelema , goréng rupana.
#

Kejo asak angeun datang. = Sapagodos jeung maksud urang, atuh teu talangké deui harita kénéh dilaksanakeun.
#

Keur meujeuhna bilatung dulang. = Laleutik keneh pisan keur meujeuhna bareuki dahar.
#

Keur meujeuhna hejo lembok rambay carita. = Keur meujeuhna loba pakaya jeung loba rejeki.
#

Keur nuju béntang surem. = Keur sée,atawa tiis badan, lamun guna tani ku hama, lamun dagang terusterusan rugi baé.
#

Kiceupna sabedug sakali. = Pohara lungguhna.
#

Kiruh ti girang kiruh ka hilir. = Lamun anu di luhruna teu balageur jeung teu balener, tangtu nu dihandapna oge milu teu bener milu teu bageur.
#

Kokoro manggih mulud puasa manggih lebaran. = Anu samumur umur miskin tuluy dina hiji waktu pinanggih jeung kamulyaan atawa rejeki anu gede, sasarina sok kacemekanana nepi ka siga mangpang meungpeung.
#

Kokoro Nyoso, malarat rosa, lebaran teu meuncit hayam. = Kacida miskina.
#

Kotok bongkok kumorolong, kacingcalang kumarantang = Lauk buruk milu mijah = Piritan milu endogan. = Pipilueun kana hiji kalakuan kulantaran kabawakeun ku batur, henteu kalawan kahayang sorangan, nepi ka goreng katenjona.
#

Kudu boga pikir kadua leutik. = Ulah sabongbrong teuing, kudu aya pikir rangkepan, kudu aya rasa curiga.
#

Kudu bisa ngeureut neundeun. = Kudu bisa nyukupkeun rejeki atawa pangala anu saeutik.
#

Kujang dua pangadekna. = Hiji pagawean anu ngandung dua rupa maksud.
#

Kulak canggeum = Milik hade atawa goreng anu geus ditangtukeun ti ajalina keneh ku Gusti Nu Maha Suci.
#

Kumaha bule hideungna bae. = Kumaha engke bae buktina.
#

Kunang kunang nerus bumi. = Ramana geus teu jeneng deui, di putrana awal ahir aya nu jeneng cara ramana.
#

Kuru cileuh kentel peujit. = Daek tirakat, ngadoakeun budak sangkan sangkan junun.
#

Kurung batok. = Teu resep nyanyabaan, ni’mat cicing diimah baé.
#
Hadé gogog hadé tagog. = Hadé basa jeung hadé tingkah lakuna.
#
Hambur bacot murah congcot = Goréng sungutna jeung sok mindeng nyarékan deuih tapi beréhan sok daék barangbéré dahareun.
#
Hampang birit. = Gampang jeung daékan dititah.
#
Handap lanyap = Handap asor, daék ngahormat ka batur, tapi boga haté luhur, tungtungna sok ngunghak jeung kurang ajar, temahna batur loba nu teu resepeun.
#
Hanteu gedag bulu salambar = Hanteu sieun atawa gimir saeutik eutik acan.
#
Hapa hapa gé ranggeuyan = Miskin miskin ogé da boga salaki nu ngurus jeung nangtayungan
#
Hapa hapa gé ranggeuyan. = Enya ari miskin téa mah, ngan lumayan da ari salaki mah boga.
#
Haréwos bojong = Haréwos anu cukup tarikna, nepi kadéngé ku jelema anu deukeut kalawan tétéla pisan.
#
Haripeut ku teuteureuyeun. = Gancang atoh dina meunangna rejeki, boh dahareun boh duit kalawan teu ngingetkeun balukarna ieu téh rejeki halal atawa haram
#
Harus omong batan goong. = Béja téh sasarina sok gampang jeung gancang nerékab, kulantaran umuna sok pabéja béja.
#
Hayang untung jadi buntung. = Teu papanggih ari jeung kauntungan mah, papanggih sotéh jeung karugian anu sama sakali henteu diarep arep.
#
Héjo tihang. = Resep jeung remen gunta ganti imah tempat atawa pagawéan.
#
Hérang caina beunang laukna. = Nu dipikahayang bisa laksana tur teu nganyenyeri batur.
#
Herang herang kari mata, teuas teuas kari bincurang. = Baréto mah beunghar ayeuna kari miskina
#
Heueuh heueuh bueuk. = Nyatujuan ari diluar mah, ngan baé henteu terus jeung haténa.
#
Heurin ku létah. = Hayang jeung perlu ngabejakeun hiji perkara, ngan sieun pok kulantaran loba karisi/ karempan
#
Hirup nuhun paéh dirampés = Rido pisan pasrah pisan, teu boga kahayang naon naon.
#
Hirup dinuhun paéh dirampes. = Pasrah pisan, rido pisan teu boga kahayang naon naon.
#
Hirup ulah manggih tungtung, paéh ulah manggih béja. = Kudu bageur kudu hadé laku lampah supaya alus kacaritakeunana.
#
Hulu dugul dihihidan. = Nu keur senang tambah senang, nu keur untung tambah untung.
#
Hunyur nandéan gunung. = Nyaruaan ka jelema saluhureun harkatna atawa pangabogana.
#
Hurung nangtung siang leumpang. = Ginding karana maké papakean atawa perhiasan anu aralus.
#
Hurung nagtung siang leumpang. = Eukeur mang beunghar loba pakéan anu aralus turug turug resep ngaginding.
#
Ieu aing uyah kidul = Boga rasa pangleuwihna ti pada batur, boh ngeunaan rupa, pangarti, pangaboga, pangkat atawa kakawasaan.
#
Indung lembu bapa banténg. = Ti indung jeung bapa turunan ménak jeung beunghar.
#
Inggis batan maut hinis. = Pohara risina, pohara paurna.
#
Inggis manan maut hinis, rempan batan mesat gobang. = Inggis jeung paur kabina bina
#
Ilang along margahina, katinggang pangpung dilebok maung, rambutna salambar, getihna satétés, ambekanana sadami, agamana darigamana, kaula nyérénkeun. = Masrahkeun sagalagalana hadéna goréngna, bagja cilakana (biasana sok dipaké dina seserahan).
#
Ipis kulit beungeut. = Gedé kaéra.
#
Iwak nangtang sujen. = Wani nyorang picilakaeun, pibalaieun atawa pibahayaeun.
#
Jabung tumalapung sabda tumapalang. = Milu nyaritakeun hiji perkara sakapeung nempasan omongan batur, nyeta nyeta siga nu nyaho, padahal teu nyaho nanaon.
#
Jadi maung malang. = Jadi panghalang, ngeunaan ka lalaki nu ngahalangan pijodoeun hiji awéwé.
#
Jadi sabiwir hiji. = Jadi carita jalma loba.
#
Jadi senén kalemekan. = Mindeng dicaritakeun batur
#
Jaman cacing dua saduit. = Jaman baheula pisan.
#
Jati kasilih ku junti. = Pribumi kaéléhkeun ku sémah (urang asing), upamana dina nyiar kipayah.
#
Jauh jauh panjang gagang. = Hanas jauh jauh ogé dijugjug, ngan hanjakal ku teu hasil.
#
Jauh ka bedug. = Dusun,bodo, euweuh kanyaho
#
Jauh ka bedug anggang ka dayeuh. = Dusun, teu nyaho di tata-titi, tidak tanduk, suba sita, duduga jeung peryoga.
#
Jawadah tutung biritna,sacarana sacarana. = Unggal bangsa béda adat jeung kabiasaanana.
#
Jegjeg cékér. = Capé kulantaran leumpang ka dieu ka dieu.
#
Jejer pasar. = Lumrah baé, mun ka lalaki, kasép henteu, goréng henteu.
#
Jeung léwéh mah mending waléh. = Leuwih haée wakca balaka ngedalkeun kahayang ti batan ngandung kabingung teu wani pok nyarita.
#
Jogjog neureuy buah loa. = Mikarep ka anu lain babad.
#
Jogjog neureuy buah loa. = Milampah anu moal pihasileun.
1. Caang bulan dadamaran. = Migawé nu kurang mangfaat.
2. Cacag nangkaeun. = Hanteu bérés , hanteu rata.
3. Cangkir emas eusi délan. = Omonganana mah alus nepi ka urang jadi percaya jeung kataji, tapi haténa jahat jeung matak bahaya ka urang.
4.
Cara bueuk meunang mabuk. = Ngeluk baé, teu lemek teu carék, euweuh hojah, euweuh karep, euweuh kahawa sieun.
5.
Cara gaang katincak. = Anu tadina ramé kacida, ayeuna mah jadi jempling.
6. Cara jogjog mondok. = Carékcok baé, mani gandéng naker.pisan.
7. Cara simeut hiris, tai kana beuheung beuheung. = Pohara bodona, beunang dibobodo atawa ditipu ku batur.
8. Cecendet mandé kiara. = Nu leutik nyaruaan anu gedé, nu miskin nyaruaan nu beunghar.
9. Ceuli lentaheun. = Sok gancang nyaritakeun ka batur naon baé anu kadéngé, turtaning tacan karuhan éta béja téh bener henteuna.
10. Cicing dina sihung maung. = Nganjrek di jelema anu nyusahkeun atawa bakal nyilakakeun ka diri urang.
11. Cikaracak ninggang batu laun laun jadi legok. = Najan bodo asal leukeun diajarna lila lila ogé tangtu bisa.
12. Cikaracak ninggang batu laun laun jadi legok. = Ku dileukeunan mah sakumaha héséna gé lila laila jadi bisa.
13. Cileuncang mande sagara, Cecendet mande kiara, hunyur nandean gunung. = Nyaruaan ka jelema anu saluhureun harkatna, darajatna atawa pangabogana.
14. Ciri sabumi cara sadésa. = Béda tempatna, béda deui adat jeung kabiasaanana.
15. Clik putih clak hérang. = Kaluar tina haté anu beresih, rido pisan, teu aya geuneuk maleukmeuk.
16. Congo congo ku amis, mun rék mais ogé puhuna. = Kumaha arék bageurna dinu ajdi anak, lamun bapana henteu bageur.
17. Daék macok embung dipacok. = Daék ngarah kana rejeki atawa pakaya batur, tapi diarah rejekina atawa pakayana ku batur mah embung.
18.

Dagang oncom rancatan emas. = Ari modalna gedé kacida, ngan batina anu diarah kacida leutikna.
19.

Dah bawang dah kapas. = Tah barangna tah duitna.
20.

Deugdeug tanjeuran. = Pada ngadeugdeug, pada nongton, sabab jadi tongtonan kulantaran pinter dina kasenian.
21.

Deukeut deukeut anak taleus. = Ari imahna mah puguh padeukeut, ngan hanjakal teu nyaho tibaréto yén baraya.
22.

Dihina pinasti, anyar pinanggih. = Baheula ditangtukeunana, ngan kakara ayeuna kalakonanana atawa kapanggihna.
23.

Dipiamis buah gintung. = Disangka hadé jeung bageur , tapi buktina goréng jeung jahat.
24.

Disakompet daunkeun, dihurun suluh. = Dihijikeun baé, disaruakeun baé, teu dibéda béda.
25.

Dogong dogong tulak cau, geus gedé dituar batur. = Ngantian jeung mahugi parawantikeur leutik keneh, sugan diparengkeun ku nu Kawasa jadi pipamajikaneun, na ari geus gedé dikawin batur, atuh hésé capé taya gawé.
26.

Dogdog pangréwong. = Bantuan abu euweuh hartina, dina teu aya oge teu naon naon.
27.

Dosa salaput hulu. = Kacida loba dosana.
28.

Dulang tinandé. = Awéwé mah nurutkeun baé, kumaha diaturna jeung diparéntahna ku nu jadi salaki.
29.

Duum tinggi. = Ngabagikeun naon naon henteu kalawan adil aya nu loba, aya nu saeutik
30.

Élmu ajug, = Pinter ari mapatahan batur mah, tapi prak ku sorangan henteu.
31.

Élmu sapi. = Samiuk (ngahiji) kana kagoréngan.
32.

Élmu tumbila. = Nu boga imah ngarugikeun ka tatamu.
33.

Élok bangkong. = Nuju sakarat, ngan kari tunggu dawuh baé.
34.

Éndog sapatarangan, peupeus hiji, peupeus kabeh. = Kasusah atawa karerepet anu tumiba ka dulur, baraya atawa sobat, balukarna ngabingungkeun atawa nyusahkeun ka sareréa.
35.

Éndog tara megar kabéh. = Najan saindung sabapa heteu sarua milikna, rejekina atawa darajatna.
36.

Galéhgéh gado. = Daréhdéh tapi henteu terus kana haté.
37.

Gancang pincang. = Kulantaran digawéna buru buru jeung kurang ati ati hasilna téh teu nyugemakeun.
38.

Gantung dengé. = Hanteu terus bisa ngadéngékeun hiji perkara jeung pohara hayangna neruskeun ngadéngékeun.
39.

Gantung teureuyeun. = Hanteu terus daharna sabab dahareunana geus béak atawa daharna kapaksa kudu eureun heula ku lantaran aya dahareun nu didagoan.
40.

Gedé gunung pananggeuhan. = Adigung kulanatran boga kolot atawa baraya baleunghar atawa jareneng.
41.

Gede gunung pananggeuhan. = Boga ahli atawa kawawuhan anu beunghar atawa jadi gegedén, dina urang aya karerepet atawa butuh ku pitulung, éta jalma bisa nulungan ka urang ku kabeungharan atawa kakawasaan.
42.

Gedé gedé kayu randu, dipaké pamikul bengkung, dipaké lincar sok anggang, dipaké pancir ngajedig. = Ngeunaan ka jelema anu jangkung harelung tur dedeg ngan hanjakal gawéna jeung karajinanana goréng.
43.

Getas harupateun, pinggeus harepan. = Gampang pisan nyalahkeun atawa ngahukum ka batur.
44.

Geulis sisi, laur gunung, sonagar huma. = Ari rupa mah tegep ngan dangong dusun meledug.
45.

Gindi pikir belang bayah. = Goreng haté, dolim, julig , dengki.
46.

Ginding kakampis. = Ari paké mah ginding ngan duit teu boga.
47.

Giri lungsi tanpa hina. = Nu luhur jeung nu handap sarua baé ulah dihina.
48.

Goong saba karia. = Datang sorangan ka anu keur kariaan sanajan hanteu di ondang, maksudna hayang dititah gawé sangkan seubeuh baranghakan.
49.

Gunung tanpa tutugan. = Euweuh anggeusna, boh pagawean boh hiji perkara teu béak béak.
50.

Gunung tanpa tutugan, sagara tanpa tepi. = Euweuh anggeusna, euweuh béakna.
51.

Gurat batu. = Pageuh kana jangji.
52.

Gusti Alloh tara nanggeuy dibongkokna. = Gusti Alloh tara nangtayungan ka mahlukna anu salah atawa boga dosa ka papada kawula.


1.
Adam lali tapél = Poho ka baraya jeung poho ka lemah cai
2.
Adat kakurung ku iga = Adat nu hésé digantina
3.
Adéan ku kuda beureum = Beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakéan batur
4.
Adigung adiguna = Gedé hulu, boga rasa leuwih ti batur, kaciri dina laku lampahna jeung omonganana.
5.

Akal koja = Pinter dina kagorenganatawa kajahatan
6.

Aki aki tujuh mulud = Lalaki nu geus kolot pisan
7.

Aku aku angga = Nagku barang batur kalawan ngandung maksud hayang mibanda. Ngaku baraya batur anu beunghar atawa jeneng, mamrih kahormatan ataw kauntunga.
8.

Aku panggung = darehdeh jeung mere maweh, ngan hanjakal ku ieu aing asa pangpunjulna,
9.

Alak alak cumampaka = Resep jeung hayang dipuji batur, boga rasa [pangpunjulna]. Anu handap hayang nyaruaan nu luhur, nu hina hayang nyaruaan nu muya.
10.

Alak paul = Tempata nu lain dikieuna, nengeunaan jauhna jeung pisusaheunana.
11.

Alus panggung = alus laur hade ome = Tegep dedeg pangadegna
12.

Ambek nyedek tanaga midek. = Ari napssu pohara gedena, ngan masih bisa meper diri.
13.

Ambekna sakulit bawang. = Gampang pisan ambek, jeung mun geus ambek teu reureuh sakeudeung.
14.

Anak merak kukuncungan = Sipaat-sipat nu aya di anak, babakuna nu hadena, sasarina loba anu diturunkrun ku kolotna.
15.

Anak puputon. = Anak nu kacida didama-damana, nu pohara dipikanyaah.
16.

Anjing ngagogogan kalong = Mikahayang nu lain lain, nu pamohalan pilaksanaeun.
17.

Ari diarah supana, kudu dipiara catangna = Naon bae nu mere hasil ka urang kudu diurus bener bener.
18.

Ari umur tunggang gunung, angen angen pecat sawed = Ari umur geus kolot tapi haté ngongoraeun keneh.
19.
Asa ditonjok congcot = Meunang kabungah nu gedé, anu saenyana teu diarep arep.
20.
Asa ditumbu umur. = Boga rasa kahutangan budi anu pohara gedena.
21.

Asa nanggeuy endog beubeureumna = Kacida nyaahna
22.

Asa nyanghulu ka jarian. = Ngawula ka anu sahandapeun umur pangarti atawa pangalaman.
23.

Asa potong leungeun katuhu = Leungiteun jalma nu pohara hadé gawéna.
24.
Ati mungkir beungeut nyinghareup = Palsu, siga sono, tapi henteu. Siga suka, tapi henteu, siga nyaah tapi hanteu.
25.
Aub payung, sabet panon, sabasoba = Wewengkon, ngeunaan tanah.
26.
Aya astana sajeungkal = Anu mustahil ogé bisa kajadian
27.
Aya bagja teu daulat = Arék meunang bagja atawa kauntungan tapi teu tulus.
28.

Aya di sihung maung. = Kulantaran loba kawawuh gegeden dina aya karerepet atawa kaperluan penting gampang naker meunang pitulungna.
29.
Aya jalan komo meuntas = Eukeur mah aya maksud, turug turug aya pilantaraneun.
30.
Ayakan tara meunang kancra = Nu bodo jeung nu pinter moal sarua darajatna jeung panghasilanana.
31.
Aya Peurah = Aya komara, aya harega , aya pangaji.
32.

Balég tampélé = Ari rasa tresna ka lalaki geus aya, ngan lamun papanggih jeung jelemana gedé kénéh kaéra.
33.

Bali geusan ngajadi. = Tempat dilahirkeun
34.

Balungbang timur, caang bulan opat belas, jalan gedé sasapuan. = Béak karep ku rido jeung beresih haté.
35.

Balung kulit kotok meuting = Teu eureun eureun nyeri haté ti baheula nepi ka kiwari.
36.

Banda tatalang raga. = Lamun urang papanggih jeung karerepet, gering upaman, euweuh halangan urang ngajual barang nu aya pikeun ngabéla diri, meuli ubar sangkan waras.
37.

Belang bayah gindi pikir. = Boga pikiran goréng ka papada kawula.
38.

Bengkung ngariung bongkok ngaronyok. = Babarengan sok sanajan dina hina, rugi, atawa cilaka.
39.

Beurat birit. = Hésé jeung sungkan dititah.
40.

Beureum paneureuy = Seuseut batan neureuy keueus. = Hésé pisan, seuseut seuat ngahsilkeun maksud.
41.

Beurat nyuhun beurat nanggung, beurat narimakeunana. = Pohara narimakeunana kana pitulung, ngan teu kawasa ngedalkeun ku lisan atawa tulisan, Anging Gusti nu ningali.
42.

Beuteung anjingeun. = Ngeunaan ka jelema nu beuteungna cara / siga beuteung anjing.
43.

Bilih aya tutus bengkung. = Bisi salah pokpokanana.
44.

Biwir nyiru rombéngeun. = Resep mukakeun rasiah sorangan atawa rasiah batur.
45.

Biwir sambung lemek, suku sambung léngkah = Henteu milu milu kana tanggung ajwabna mah, ieu mah ngan saukur mangnepikeun duméh jadi utusan, ngemban timbalan tinu lian.
46.

Bluk nyuuh blak nangkarak. = Kabina bina rajina dina enggoning nyiar kipayah.
47.

Bobo sapanon carang sapakan. = Aya kuciwana, lantaran aya kakuranganana atawa karuksakanana.
48.

Bobor karahayuan. = Henteu rahayu, henteu salamet, meunang kacilakaan atawa tiwas.
49.

Bonténg ngalawan kadu. = Nu leutik ngalawan nu gedé.
50.

Buburuh nyatu diupah béas. = Nyiar pangarti tur diburuhan atawa digajih.
51.

Budi santri, légég lebé, ari lampah euwah euwah. = Ari laku lampah mah kawas santri tapi sok ceceremed.
52.

Buluan belut, jangjangan oray. = Pamohalan kajadian
53.

Bungbulang tunda = Tunda talatah.Lamun dititah tara sok pék ku manéh, tapi sok nitah deui ka batur.
54.

Buntut kasiran = Korét, medit, ngeupeul, tara pisan daék barangberé.
55.

Bur beureum bur hideung, hurung nagtung siang leumpang. = Ginding, loba pakéan anu aralus dipaké.
56.

Buruk buruk papan jati. = Ka sobat atawa ka baraya mah sok hayang ngahampura baé lamun aya kasalahan té
57.

1 komentar: